Instrumentenansicht: Samstag, 3. Juni 2023 um 10:20 Uhr

UV (Berechnet ohne UV-Sensor)


UV-Max. (Berechnet ohne UV-Sensor)


Solar (Berechnet ohne Solar-Sensor)


Solar-Max. (Berechnet ohne Solar-Sensor)